განაცხადი და მომსახურების პირობები

საირიგაციო სისტემის მეშვეობით პირველად წყალმომხმარებელსა (შემდგომში მიმწოდებელს) და მომხმარებელს შორის ურთიერთობა დარეგულირებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული საირიგაციო წყლის მიწოდების წესებით. 


წესები იხილეთ: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5905000?publication=0


 

 

subscribe news