ჯარიმები

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 964 მუხლის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2010 წლის 15 ივნისის №2-89 ბრძანებისა და მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 2011 წლის 07 აპრილის №2-55 ბრძანების საფუძველზე, შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ სარწყავი წყლის დატაცების ფაქტზე დგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი.
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 964 მუხლის თანახმად, სამელიორაციო სისტემიდან სარწყავი წყლის დატაცება გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას ორას ორმოცდაათი ლარით, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას ხუთასი ლარით. ამავე მუხლით გათვალისწინებული ქმედება ჩადენილი განმეორებით, გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას ხუთასი ლარით, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას ათასი ლარით.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2010 წლის 15 ივნისის №2-89 ბრძანებისა და მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 2011 წლის 07 აპრილის №2-55 ბრძანებით დამტკიცებულია, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 964 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის წესი, კერძოდ განსაზღვრულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმა, მისი შედგენა, ჩაბარება, განხილვა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის სამართლებრივ მექანიზმები. 
subscribe news