დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის ობიექტია სხვადასხვა პარამეტრების მქონე ტუმბო აგრეგატები.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში