არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ხოდაბუნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ 52+53 - პკ 59+00; პკ 60+30 - პკ 72+40 მდე) ღარებით მოპირკეთების, ფილტრაციის საწიაღმდეგო ღონისძიებების და II რიგის გამანაწილებლებზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - საჩხერის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში