საინჟინრო მომსახურებები

ხაზოვანი ნაგებობების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში