ავეჯი

შესყიდვის ობიექტია სხვადასხვა სახის ავეჯი (თანმხლები მომსახურებით, აწყობა ან/და მონტაჟით)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში