საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობეიქტი: "თელოვანის სარწყავის სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე ქსანზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობით“ ორ ეტაპიანი დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურება.
პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი უნდა იქნას წინადადების უზრუნველყოფის 1%-იანი გარანტია ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, პრეტენდენტის მიერ თავდაპირველად სისტემაში სავალდებულოდ ასატვირთ დოკუმენტებთან ერთად და რომლის ვადაც განისაზღვრება წინადადების წარდგენიდან 120 კალენდარული დღის ვადით. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში