საწვავი

შესყიდვის ობიექტი: დიზელის საწვავის არაუმეტეს 50 მგ/კგ (არაუმეტეს 50 PPM) ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში