სტრუქტურული მასალები

საირიგაციო ფარების, ამწე მექანიზმების და მათი მაკომპლექტებელი მარაგნაწილების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news