კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის ობიექტია - მშენებლობაში გამოსაყენებელი ძელები, წნელები, მავთულები და პროფილები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news