ოპტიკური ხელსაწყოები

შესყიდვის ობიექტია- საპროექციო ეკრანი  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news