სატრენინგო მომსახურებები

კომპიუტერულ პროგრამებში კადრების გადამზადება   ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news