საინჟინრო მომსახურებები

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების მომსახურება, შესყიდვა განხორციელდება 2017-2018 წლის საბიუჯეტო სახსრებით. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news