სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - სატელეკომუნიკაციო მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news