სტრუქტურული მასალები

უკუსარქველები, ურდულები და მათი მაკომპლექტებელი ნაწილები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news