ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

  •  44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
  •  44510000 - ხელსაწყოები
  •  44511000 - ხელის ხელსაწყოები
  •  44512000 - სხვადასხვა სახის ხელის ხელსაწყოები
ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news