ტბორისთვის წყლის მიწოდების მომსახურება

საქართველოს მელიორაცია


  • ტბორისთვის წყლის მიწოდების სერვისის მისაღებად საჭიროა მომსახურების განაცხადის გაფორმება (იხილეთ თანდართული დოკუმენტი „განაცხადი“).
  • ინფორმაცია განაცხადის გაფორმების პროცედურის შესახებ, გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „სამელიორაციო მომსახურების გაწევის პროცესი“.
  • მომსახურების საფასური დგინდება მხარეთა შეთანხმებით.


subscribe news