ირიგაცია

საქართველოს მელიორაცია


  • შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ირიგაციის სერვისის მისაღებად საჭიროა მომსახურების განაცხადის გაფორმება (იხილეთ თანდართული დოკუმენტი „განაცხადი“).
  • ინფორმაცია განაცხადის გაფორმების პროცედურის შესახებ, გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „სამელიორაციო მომსახურების გაწევის პროცესი“.
  • სარწყავი წყლის  მოპოვებასა და მიწოდების პროცესებთან  დაკავშირებული ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „წყლის მოპოვების/გადაცემის პროცესი“.
subscribe news