ირიგაცია

საქართველოს მელიორაცია


  • ინფორმაცია განაცხადის გაფორმების პროცედურის შესახებ, გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „სამელიორაციო მომსახურების გაწევის პროცესი“.
  • სარწყავი წყლის  მოპოვებისა და მიწოდების პროცესებთან  დაკავშირებული ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში „წყლის მოპოვების/გადაცემის პროცესი“.
subscribe news