საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: მარნეულის და გარდაბანის მუნიციპალიტეტში სარწყავი სისტემების გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების, წყალგანაწილების კვანძების მოწყობის და შემტბორავი ნაგებობების რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის (I ეტაპი) მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news