დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის ობიექტი: ასინქრონული ძრავები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news