სტრუქტურული მასალები

უკუსარქველების, ურდულების და მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news