ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

შესყიდვის ობიექტი: საცხებ-საპოხი მასალები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news