კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის ობიექტია: მშენებლობაში გამოსაყენებელი ზელები, წნელები, მავთულები და პროფილები
ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news