კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის ობიექტია: მშენებლობაში გამოსაყენებელი ძელები, წნელები, მავთულები და პროფილებიბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news