სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

შესყიდვის ობიექტია წყლის გასაფილტრი (გასაწმენდი) დანადგარებისა და გამფილტრავი დანადგარების აღჭურვილობა თანმდევი მომსახურებით, მონტაჟით (ერთ სისტემად აწყობა). ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news