კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის ობიექტია: მშენებლობაში გამოსაყენებელი ძელები, წნელები, მავთულები და პროფილები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news