სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია შპს საქართველოს მელიორაციის ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევა (მათ შორის დამზღვევის პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირის წინაშე). ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news