კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

მშენებლობაში გამოსაყენებელი ძელები, წნელები, მავთულები და პროფილების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news