სატრენინგო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია ტრენერთა ტრენინგის მომსახურება.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news