საინჟინრო მომსახურებები

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების მომსახურება, შესყიდვა განხორციელდება 2017-2018 წლის სახსრებით

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news