საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - სოფელ სამთაწყაროს მექნიკური მორწყვის არსებული სისტემის დიაგნისტიკის მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news