არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე, ჭალადიდის დამშრობი სისტემის მ-1 მაგისტრალურ არხზე დაზიანებული სატრანსპორტო გადასასვლელი ხიდების აღდგენის და ახალი ხიდების მოწყობის (I რიგის II ეტაპი) სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news