შენობის დასრულების სამუშაოები

რიონი-ხობის სერვის -ცენტრის შენობის სარემონტო სამუშაოები (I ეტაპი)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news