ჩარხები

შესყიდვის ობიექტია - ელექტრო-შედუღების აპარატი  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news