სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტით  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news