კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვა ხორციელდება საუთარი სახსრებით  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news