კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამა მელიორატორებისთვის.

შპს „საქართველოს მელიორაციამ“ და საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ჰიდრომელიორაციის სასერთიფიკატო პროგრამა შეიმუშავა. პროექტის მიზანი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, მელიორაციის თანამშრომლების გადამზადება, სამელიორაციო სისტემით ახალგაზრდა კადრების დაინტერესება და მათი კომპანიაში მოზიდვაა. 

პროგრამის ფარგლებში, ინტენსიურ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 52 თანამშრომელი გადის. სისტემაში დასაქმებულები ტრენინგს სამი ძირითადი მიმართულებით გადიან. ეს მიმართულებებია:
• სამელიორაციო სისტემების ექსპლუატაცია 
• ნიადაგის რწყვისა და დაშრობის რეჟიმის მართვა 
• ჰიდროსაგუშაგოს მუშაობის ორგანიზება და მისი ელემენტების მართვა

ჰიდრომელიორაციის სასერთიფიკატო პროგრამის თეორიულ ნაწილს გივი გავარდაშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორი ხელმძღვანელობს, პრაქტიკულ ნაწილს კი თამაზ ჩანქსელიანი - შპს „საქართველოს მელიორაციის“ საექსპლუატაციო ღონისძიებების დეპარტამენტის უფროსი კურირებს.
subscribe news